داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی مغز و اعصابدکتر محمدصادق مسعودی

دکتر محمدصادق مسعودی

جراحی مغز و اعصاب

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدصادق مسعودی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.