Doctor Cover
داکتاپرادیولوژی دهان و فک وصورتدکتر آتنا کریمی

دکتر آتنا کریمی

رادیولوژی دهان و فک وصورت

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتدکتر آتنا كریمی
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر آتنا کریمی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.