داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)دکتر محمدصادق صنیع جهرمی

دکتر محمدصادق صنیع جهرمی

بیهوشی(بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدصادق صنیع جهرمی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.