داکتاپمجله سلامت و پزشکیتفسیر جواب آزمایش خون CBC

تفسیر جواب آزمایش خون CBC

15 Mehr 99291 بازدید
15 Mehr 1399291 بازدید

 


شمارش كامل سلولهاي خون، آزمايشي كلي و ساده است كه از بسياري حالات سلامت و بيماري‌ها تأثير مي‌پذيرد و به همين دليل، نمايانگر نسبتاً خوبي از وضع كلي سلامت بدن است. در اين آزمايش تعداد سلولهاي مختلف خوني شمارش مي‌شوند.تفسير باليني آزمايش ( CBC )

 معمولاً آزمايش CBC  شامل اجزاي زير است: 

Hb, Hct, RBC count, WBC count, platelet, MCV, MCH, MCHC, RDW  

ميزان طبيعي MCV = fl 96-80 اســـــــــــت

نحوه اندازه‌گيري MCV : دستگاههاي هماتولوژي حجم تعداد زيادي از RBC ها را اندازه‌گيري کرده و ميانگين آنها را محاسبه مي‌‌نمايند.   

اگر DF منفي بود تالاسمي و اگر مثبت بود فقر آهن است.

RDW بطور نرمال زير 15% است، هرگاه ميزان آن بالا رود نشان دهنده آنيزوسيتوز  است.  

وقتي در جواب  بيمار ( Report sheet ) هيپوکروم ميکروسيتيک آنمي وجود داشته باشد، دو تشخيص افتراقي داريم :  

  1.  آنمي فقر آهن  
  2.  تالاسمي مينور  

حال اگر RDW بالا باشد (بيشتر از 15%)، به نفع فقر آهن و اگر پايين باشد به نفع تالاسمي مينور است.  

در برخي مقالات RDW بالا بعنوان يک اخطار اوليه است براي شروع يک آنمي فقر آهن.  

  1. اگر RDW بين 18-15% باشد، آنيزوسيتوز 1 + است.  
  2. اگر RDW بين 22-18% باشد، آنيزوسيتوز 2 + است.  
  3. اگر RDW بيش از 22% باشد، آنيزوسيتوز 3 + است.  

•  حال اگر MCV بالا باشد و RDW هم بالا باشد يعني اينکه : 1- RBC ها ماکروسيتيک هستند 2- اختلاف در اندازه‌ها هست. چه تشخيص افتراقي مطرح مي‌شود؟ جواب: آنمي مگالوبلاستيک.   

•  حال اگر MCV بالا ولي RDW طبيعي بود، يعني اينکه: 

 RBC  -1ها ماکروسيتيک هستند 

  2- اختلاف در اندازه ندارند. چه تشخيص‌هاي افتراقي مطرح مي‌شود؟

•  يکي از شاخص‌هاي کمبود آهن کاهش MCHC است و ما در هر بيماري که MCHC را پايين ديديم، بايد به فکر آنمي فقر آهن بيافتيم و هر گاه MCHC بالا بود، بايد به فکر spherocytosis باشيم.  

MPV :2 حجم متوسط پلاکتي ميزان نرمال: 7.2-11.1 fl  

براي تفسير MPV بايد هميشه شمارش پلاکتي را در نظر بگيريم.   

ميزان نرمال شمارش پلاکت: 400000- 150000  

 تفسير MPV

الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پايين: در برخي بيماري‌ها مثل بيماري‌هاي کلاژن واسکولار و برخي نئوپلاسم‌ها مثل کانسر Breast ، بيماري هاچکين 2 و برونکوژنيک کارسينوما 3 و برخي نئوپلاسم‌هاي مخفي اين حالت ديده مي‌شود.  

ب) حالت دوم:  PLT بالا، MPV بالا: اين حالت معياري براي بيماري‌هاي ميلوپرليفراتيو مثل CML ، ميلوفيبروز، PVC ، Essential thrombocytemia مي‌تواند باشد.  

در اين بيماري‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و داراي کمبود گرانول ( Hypogranular)  مي‌شوند و در لام بصورت توده‌هاي بزرگ همراه با پاهاي کاذب ديده مي‌شوند.  

پ)حالت سوم: PLT پايين، MPV بالا: (يعني thrombocytopenia ) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl  

مثال شايع اين حالت:  

از بين رفتن پلاکت‌ها در خون محيطي مثل ITP 4 که مگاکاريوسيت‌ها پلاکت‌هاي جوان را که size بزرگتري دارند، به خون محيطي مي‌‌فرستند.

بيماري برنارد سولوئر 5 (داراي خونريزي و ترومبوسيتوپني ارثي).  

ت)حالت چهارم: PLT پايين، MPV پايين يا نرمال: که در اين حالت مغز استخوان تنبل است و نمي‌تواند پلاکت کافي بسازد مثل آنمي آپلاستيک. کلاً در بيماري که ترومبوسيتوپني دارد، دو بيماري در تشخيص افتراقي بيشتر مطرح است و MPV به مادر تشخيص کمک مي‌کند:  

الف) ITP

ب) آنمي آپلاستيک  

يعني اگر MPV بالا بود، به نفع ITP است.

اگر MPV نرمال يا پايين بود، به نفع آپلاستيک آنمي است.  

PDW : معياري است که کوچک يا بزرگ بودن پلاکت‌ها را به ما نشان مي‌دهد.

 

موارد کاهش کاذب:لخته شدن،Smudge cell، داروها و عوامل سرکوبگر ايمني،افزايش اوره خون(uremia plus).

موارد افزايش کاذب:کرايوگلوبولين،کرايوفيبرينوژن،کربوکسي هموگلوبين (بيش از 10%)، هموليز(in vitro)، افزايش شمارش گلبول هاي سفيد به بيش از 50000 در هر ميکرو ليتر،هپارين،هيپربيليروبينميا،ليپميا،پروتئين هاي مونوکلونال.

موارد کاهش کاذب:لخته شدن،سولف هموگلوبين.

موارد افزايش کاذب:کرايوگلوبولين،کرايوفيبرينوژن، پلاکت غول پيکر، افزايش شمارش گلبول هاي سفيد به بيش از 50000 در هر ميکرو ليتر،هايپر گليسمي بيش از 600 در هر ميکروليتر. 

موارد کاهش کاذب:آگلوتيناسيون، لخته شدن، هموليز(invitro)، گلبول هاي قرمز ميکروسيت.

موارد افزايش کاذب:گير افتادن پلاسما بين گلبول هاي قرمز،کاهش سديم خون.

موارد کاهش کاذب:EDTAاضافي، هموليز(in vitro)،افزايش سديم خون.

در پارامتراندازه گيري MCV

موارد افزايش کاذب:آگلوتيناسيون، افزايش شمارش گلبول هاي سفيد به بيش از 50000 در هر ميکرو ليتر، هايپر گليسمي،کاهش يافتن قابليت تغيير شکل (RBC (Reduced red cell deformability.

موارد کاهش کاذب:کرايوگلوبولين،کرايوفيبرينوژن، پلاکت غول پيکر، هموليز(in vitro)، گلبول هاي قرمز ميکروسيت،گلبول قرمز متورم(swollen redcell).

در پارامتراندازه گيري MCH

موارد افزايش کاذب:افزايش شمارش گلبول هاي سفيد به بيش از 50000 در هر ميکرو ليتر،افزايش هموگلوبين کاذب،کاهش RBCکاذب.

موارد کاهش کاذب:کاهش هموگلوبين کاذب،افزايش RBC کاذب

در پارامتراندازه گيري MCHC

موارد افزايش کاذب:اتوآگلوتيناسيون، لخته شدن، هموليز(invitro)، افزايش هموگلوبين کاذب،کاهش Hctکاذب.

موارد کاهش کاذب:افزايش شمارش گلبول هاي سفيد به بيش از 50000 در هر ميکرو ليتر، کاهش هموگلوبين کاذب،افزايش Hctکاذب.

در پارامتر شمارش پلاکت ها:

موارد افزايش کاذب:کرايوگلوبولين،کرايوفيبرينوژن، هموليز(in vitro& in vivo)، گلبول هاي قرمز ميکروسيت،انکلوزيون هاي گلبول قرمز،قطعات گلبول هاي سفيد.

موارد کاهش کاذب: لخته شدن، پلاکت غول پيکر، تجمع پلاکت ها،پديده اقماري پلاکت ها.

 

به دنبال دریافت مشاوره از بهترین پزشکان هستید؟

در کوتاه ترین زمان با بهترین پزشکان مشاوره بگیرید.

پیشنهاد بهترین متخصصان
دیدگاه هااینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.